Zmiany w Statucie Osiedla Śródmieście

Na wniosek Komisji Statutowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, Rada Osiedla Śródmieście podjęła uchwałą oraz złożyła do Przewodniczącego Komisji Statutowej propozycję zmian w Statucie Osiedla Śródmieście.

Podjętę oraz zaproponowane zmiany wyglądają następująco:

 

1. Zmiana nazwy Osiedla Śródmieście na Dzielnica Śródmieście

2. Art. 14 ust 3 W skład Rady Osiedla wchodzi maksymalnie 15 członków

3. Art.19 ust. 1 Rada Osiedla spośród swoich członków wybiera Przewodniczącgo Zarządu Osiedla oraz pozostałych członków Zarządu Osiedla. Przewodniczący Rady Osiedla nie może łączyć swej funkcji z funkcją Przewodniczącego Zarządu Osiedla.Łącznie Zarząd Osiedla liczy 3 członków. Wybory odbywają się na pierwszym posiedzeniu nowo wybraje Rady Osiedla

4. Art. 19 ust. 2 Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz pozostałych członków Zarządu Osiedla odbywa się w głosowaniu tajnym w obecności 3/4 członków Rady Osiedla bezwzględną większością głosów składu Rady Osiedla określonego w Art. 14 ust. 3 statutu Osiedla. W przypadku nie wybrania Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz pozostałych członków Zarządu Osiedla przeprowadza się drugie głosowanie tajne w którym wybór następuję zwykłą większością głosów.

5. Art. 21 Przewodniczący Zarządu nie będący Radnym Rady Miejskiej lub osoba przez niego upoważniona bierze udział w sesjach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

6. Art 27 ust. 2 Odwołanie następuję w głosowaniu tajnym na posiedzeniu Rady Osiedla w obecności 3/4 członków Rady Osiedla bezwzględną większością głosów.

7.Art. 44 ust.1 Przewodniczący Zarządu przekazuję Burmistrzowi protokoły  i uchwały z posiedzeń Rady i Zarządu Osiedla oraz opinie organów osiedla w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

 

Wyżej wymienione propozycję zmian konkretnych zapisów w Artykułach i Ustępach zostały złożone na ręce Przewodniczącego Komisji Statutowej.

Odwiedzin :
(c) Osiedle Środmieście - Administrator : Tomasz Broniowski